Urban klimatilpasning, Hamar

Architectopia har utviklet en designstrategi for urban klimatilpasning og flomhåndtering i Hamar sentrum. Strategien er en del av oppfølgingsarbeidet med parallelloppdraget om Hamar Sjøfront, på oppdrag fra Hamar kommune og Tjuvholmen Eiendom AS.


I dagen situasjon blir både veisystem, infrastruktur og flomutsatte bygninger oversvømmet ved høy vannstand i Mjøsa. I perioder med svært høy vannstand blir midlertidige tiltak iverksatt, som for eksempel vannpumper og demning med sandsekker. NVEs prognoser viser at flom vil komme oftere og ramme hardere enn tidligere, som følge av klimaendringer.


Strategien har som hovedmål at vann ikke skal være et problem for byen, men et positiv element. Det foreslås permanente tiltak som øker kvaliteten på parker, byrom og bygninger, samtidig som det reduserer driftskostnader.
 

  • Navn: Urban klimatilpasning på Hamar
  • Type: Bærekraftig og klimarobust byutvikling
  • Byggherre: Hamar kommune
  • Tid: 2014
  • Bilder: Architectopia AS